Dealer

วิธีการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า (Dealers) ของ บจก. ทูนมอเตอร์ส

ในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า (Dealers) ของบริษัท ทูนมอเตอร์ส ท่านจะต้องส่งรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารข้างล่างนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วส่งไปรษณีย์กลับมาที่ ฝ่ายขาย ที่อยู่ 319 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครเป็นดีลเลอร์" หรือทางอีเมล sales@toonsport.com พร้อมระบุหัวข้อว่า "สมัครเป็นดีลเลอร์"

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

ต้องนำมารับรองและประทับตราบริษัททุกฉบับ

  • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ ภ.พ.01
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน) พร้อมวัตถุประสงค์
  • ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
  • แผนที่บริษัท และแผนที่คลังสินค้า
  • หน้า Fanpage Facebook (ถ้ามี)

 

เงื่อนไขในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า

1. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เพื่ออนุมัติการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอย่างสมบูรณ์
2. การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า (Dealers) ของบริษัทฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  
3. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
 
 
Visitors: 848,135